news

0NOTICE

ഈ വര്‍ഷത്തെ ജവഹര്‍ നവോദയ പരീക്ഷ ഏപ്രില്‍ 21 ന് വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നടക്കുന്നതാണ്.


.

പ്രധാനധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധക്ക്
     ]c-¸-\-§mSn D]-Pn-Ã-bnse FÂ.]n/bp]n, FbvUUv/Kh¬saâv kvIqfp-IÄ¡v  ae¸pdw hnZym`ymk  UbdIvSdpsS  21.12.2017  Xn¿-Xn-bnse F^v1/13103/17 \¼À I¯v {]Imcw bm{Xm _¯ A\p-h-Zn-¨n-«p-­v. AXn-\m bm{Xm _¯ C\-¯n Bh-iy-amb XpI Xmsg ]d-bp¶ s{]mt^mÀa-bn 2 Znh-k-¯n-\p-Ån എ ഇ ഒ Hm^o-kn kaÀ¸n-t¡-­-Xm-Wv. \nÝnX ka-b-]-cn-[n-¡Iw Bh-iy-s¸« hnh-c-§Ä kaÀ¸n-¡m¯ ]£w XpI \jvS-s¸-Sp-മെന്ന് Adn-bn-¡p-¶p.

{Ia \w.
kvIqfnsâ t]cv
Un.-Un.-H. tImUv ({S-jdn tImUv DÄs¸sS)
{Sjdn
XpI
hÀjw