news

0NOTICE

ഈ വര്‍ഷത്തെ ജവഹര്‍ നവോദയ പരീക്ഷ ഏപ്രില്‍ 21 ന് വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നടക്കുന്നതാണ്.


.

പ്രധാനധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധക്ക്
            ]c-¸-\-§mSn D]-PnÃbnse FÃm FbvUUv F ]n kvIqÄ A[ym-]-I-cp-tSbpw 2014 i¼f ]cnjvI-cW ]cn-tim-[\ Iym¼v 09-þ04-þ2018 \v ]c-¸-\-§mSn D]-Pnà hnZym-`ymk Hm^o-kn \S-¡p-¶-Xm-Wv. _Ô-s¸« FÃm Poh-\-¡m-cp-tSbpw kÀÆokv _p¡v {][m-\-[ym-]-IÀ Iym¼n F¯n-t¡-­-Xm-Wv.