.....

news

NOTICE

.FÂ.Fkv.Fkv, bp.Fkv.Fkv ]co£bpambn _Ôs പ്പ«v
 No^v,sU]yq«n No^v, skâÀ NpaXe
bpÅ s{Sbv\À/kn.BÀ.kn.kn F¶nhcpsS s{Sbv\nMv
 ap3Iq«n \nÝbnച്ച {]Imcw (Xncqc§Sn
hnZym`ymk Pnà 06.03.15 \pw, XncqÀ hnZym`ymk PnÃ
 07.03.15þ\pw) Xs¶bmbncn¡pw. CXpambn
_Ôs പ്പ«v ]{Xത്തn h¶n«pÅ hmÀത്തbn 
Xo¿Xn sXämbmWv {]knദ്ധoIcnച്ചn«pÅXv. ]cnio e\tIന്ദ്ര§fnepw amäanÃ.  

PROMOTION TO THE POST OF PRIMARY HM


2015-16 വര്‍ഷത്തേയ്ക്കുളള  PRIMARY HM
 തസ്തികകളിലേയ്ക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റ നിയമനത്തിന് അധ്യാപകരില്‍
നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.
09/03/2015 നകം സേവന പുസ്തകത്തോടൊപ്പം SERVICE CARD ഓഫീസില്‍
എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.

PROMOTION TO THE POST OF HSA (URDU/SKT/HINDI)


2014-15 വര്‍ഷത്തേയ്ക്കുളള HSA FULL TIME URDU/SKT/HINDI
എന്നീ തസ്തികകളിലേയ്ക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റ നിയമനത്തിന് അധ്യാപകരില്‍
നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.
09/03/2015 നകം സേവന പുസ്തകത്തോടൊപ്പം PROFORMA  ഓഫീസില്‍
എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.
NOTICE

 സ്റ്റാമ്പ് തുക 18/02/2015 ന് മുമ്പ് ഓഫീസില്‍ നല്‍കേണ്ടതാണ്

HM CONFERENCE ON  18/02/2015


 
പരപ്പനങ്ങാടി സബ്ജില്ലയിലെ LP/UP/HS ( എയ്ഡഡ് /ഗവണ്‍മെന്‍റ്/ 

 അണ്‍ എയ്ഡഡ് / MGLC/ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് )

  ഉള്‍പ്പെടെ എല്ലാ   പ്രധാനധ്യാപകരുടെയും മീറ്റിംഗ്  18/02/2015 ന്

  10.00 മണിക്ക്  BRC PARAPPANANGADI ല്‍ വെച്ച് ചേരുന്നതാണ്. 


LSS-USS ONLINE ENTRY-DATE EXTENDED

I may inform you that the scheduled date (21.2.15) of conducting LSS/USS Exam 
February 2015 has been postponed to 28.03.2015
More over, you are hereby directed  that the date of entry of candidates, if any 
qualified students omitted,  has been extended.  The website will be open from
 09.02.2015 to  10.2.2015 5 PM
 NAVODHAYA EXAM CENTRE

പരപ്പനങ്ങാടി സബ്ജില്ലയിലെ സെന്റര്‍
GHSS TIRURANGADI ല്‍ നിന്നും  OHSS
TIRURANGADI   ലേയ്ക്ക് മാറ്റി
LSS-USS EXAM 2015

LSS USS  പരീക്ഷ മാര്‍ച്ച് 28 ലേയ്ക്ക് മാറ്റി

chief , dty chief  എ​ന്നിവര്ക്കുളള പരീശീലനം
മാറ്റിവെച്ചു.തിയ്യതി പിന്നീട് അറിയിക്കുന്നതാണ്

LSS-USS INVIGILATORS PHONE NUMBER

PLEASE SUBMIT LSS-USS INVIGILATORS
 PHONE NUMBER ON OR BEFORE 22/01/2015