ടെക്‌സ്റ്റ് ബുക്ക് രണ്ടാം വോളിയത്തിന്റെ ഇന്‍ഡെന്റ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയഞ്ചാം തീയതി വരെ എഡിറ്റു ചെയ്യാം.

news

NOTICE

.

പിന്നോക്കക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
   
സര്‍ക്കാര്‍ സ്കൂളിലെ ജീവനക്കാരിലെ പിന്നോക്ക വിഭാഗക്കാരുടെ
 വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട
proforma I to VI  താഴെ നല്‍കുന്നു. പൂരിപ്പുിച്ച അപേക്ഷ
20/09/2014 ന് മുമ്പ് ഓഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്


 • PROFORMA I TO VI

 •            വിദ്യാരംഗം സബ്ജില്ലാ ഉദ്ഘാടനവും മത്സരവും

                 19/09/ 2014 ന് നടത്താന്‍ തീരുമാനിച്ച
                വിദ്യാരംഗം സബ്ജില്ലാ ഉദ്ഘാടനവും മത്സരവും
             25/09/2014  ന്  വ്യാഴാഴ്ച്ച  MVHSS ല്‍ വെച്ച് രാവിലെ
                10 മണിക്ക് നടക്കുന്നതാണ്
             

               
  പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അധ്യാപക ദിന അഭിസംബോധന നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍
  സംബന്ധിച്ച സര്‍ക്കുലര്‍
 • CIRCULAR


 • PROGRAMME REVIEW FORM • ]T\ sshIey \nÀ®b Iym¼v
  ------ ------- c­ണ്ടmw L«w
  F.-Fw.-FÂ.]n kvIqÄ, If-¯n-§Â¸md 02/09/2014.


  Xncq-c-§mSn , aq¶n-bqÀ ¢Ì-dpI-fn-epÅ hnZym-e-b-§-fnse Ip«n-IÄ¡pÅ ]T-\
  - sshIey \nÀ®b Iym¼v 02/09/2014 Xn¦-fmgvN 10 aWn apX \S-¡p-¶p. {]XyIw
   X¿m-dm-¡nb Ak-kvsaâv t^mÀam-äp-IÄ _n.-BÀ.-kn-bn \n¶v tiJcn¨v A[ym-]-I³
   ]qcn-¸n¨v hnZymÀ°n-IÄ hiw sImSp-¯-b-t¡-­-Xm-Wv. IrXy-k-a-b¯v hnZymÀ°n-Ifpw
   c£n-Xm-¡fpw F¯n-t¨-cWw `£Ww Dണ്ട­m-bn-cn¡pw. 

                                                                    ബി.ആര്‍.സി.പരപ്പനങ്ങാടി


  ഒരു മിഠായിക്ക് ഒരു സ്വര്‍ണ്ണക്കപ്പ് അഥവാ ഒരു കിലോ സ്വര്‍ണ്ണക്കപ്പ്-
  23-08-14 ന് ഉച്ചക്ക് 2.30 ന് ബി.ആര്‍.സി
  യില്‍ വെച്ച് പ്രൈമറി പ്രധാനാധ്യാപകര്‍ക്ക് പ്രത്യേക മീറ്റിംഗ്
  ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

  • Quality monitoring tool fill ചെയ്തത് കൊണ്ടു വരേണ്ടതാണ്.
  • 21-08-14 ന് സംസ്ഥാന മോണിറ്ററിംഗ് ടീം വരുന്നതിനാല്‍ വിദ്യാലയങ്ങള്‍ ഒരുക്കങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്.


  MATHS FAIR -SUB-DT-QUIZ&SEMINAR

  2014 sept 25 Thursday GHSS TIRURANGADI  Quiz 10am LP,HS
  12 Noon UP,HSS  Seminar 10 AM UP-Contribution in mathematics from kerala fixing of Triangle
  12 Noon HS  Tangram LP,UP,HS -10AM

  FOR HS-

   RAMANUJAN PAPER PRESENTATION

  SUBJECT: IRRATIONAL NUMBERS
                              NOTI CE

  ടെക്‌സ്റ്റ് ബുക്ക് രണ്ടാം വോളിയത്തിന്റെ ഇന്‍ഡെന്റ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയഞ്ചാം തീയതി വരെ എഡിറ്റു ചെയ്യാം

   LD Assessment camp on 12/08/2014 at AMLPS KALATHINGALPARA
  PARAPPANANGADI,VALLIKKUNNU and CHELEMBRA Panchayath LD Students should attend at 9AM .

  TIRURANGADI and MOONNIYUR Panchayath at 1 PM.

  Ensure the participatioin of all LD Students with their parents on time,They should bring Malayalam and Mathematics notebooks with them.

  പരപ്പനങ്ങാടി ഉപജില്ലാ വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യവേദി

  പ്രവര്‍ത്തനോദ്ഘാടനവും സാഹിത്യോല്‍സവവും 

  പരപ്പനങ്ങാടി ഉപജില്ലാ വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യവേദിയുടെ ഈ വര്‍ഷത്തെ പ്രവര്‍ത്തനോദ്ഘാടനവും സാഹിത്യോല്‍സവവും സെപ്‌തംബര്‍ 18, 25 തീയ്യതികളിലായി ജി എം യു പി പാറക്കടവ്, എസ് എന്‍ എം എച്ച് എസ് എസ് പരപ്പനങ്ങാടി എന്നിവിടങ്ങളിലായി നടത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. താങ്കളുടെ സ്‍കൂളിലെ വിദ്യാരംഗം കണ്‍വീനറേയും വിദ്യാര്‍ത്ഥികളേയും പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുപ്പിക്കണമെന്ന്  അറിയിക്കുന്നു.

  For further details contact   9446643116 (RAMESAN.K)