സബ്ജില്ലാ കലോത്സവം ഡിസംബര്‍ 2 മുതല്‍ 4 വരെ പരപ്പനങ്ങാടി BEMHSS ല്‍ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

news

NOTICE

.

NUMATS SELECTED LIST

1. MUHAMMED SHAFEEH.N.- GHS TRIKKULAM
2. RAJEES JASIM.C                  - GMUPS PARAKKADAVU
3. FATHIMA HIBA.V.P.           - AUPS KODAKKAD
4. ABHINAV.P.K.                     -  GUPS ARIYALLUR
5. ABHIJITH.K.                         -  GUPS ARIYALLUR  

സബ് ജില്ലാ കലോത്സവം registration 01/12/2014 ന് 
10 മണിക്ക് BEMHSS Parappanangadi ല്‍
വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

registration സമയത്ത് online registration print out
കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്.

എല്ലാ സ്കൂളുകളും ട്രോഫി തിരിച്ചേല്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.


LP  പ്രസംഗം മലയാളം 
വിഷയം " കുടുംബകൃഷിയും കുട്ടികളും"
 

HM Meeting on 28/11/2014 10AM at BRC.
Please see the Circular.
Click here to download Circular 
NUMATS EXAMINATION

 NUMATS പരീക്ഷ നവംബര്‍ 15 ന് GHSS 
തിരൂരങ്ങാടിയില്‍ വെച്ച് 0930 മണിക്ക് നടക്കുന്നതാണ്.
ORDER OF EVENTS-DISTRICT ATHLETICS

Please check downloads for  order 
of events-district athletic meet 2014

HM CONFERENCE ON  10/11/2014


 
പരപ്പനങ്ങാടി സബ്ജില്ലയിലെ LP/UP/HS ( എയ്ഡഡ് /ഗവണ്‍മെന്‍റ്/ 

  ഉള്‍പ്പെടെ എല്ലാ   പ്രധാനധ്യാപകരുടെയും മീറ്റിംഗ്  10/11/2014 ന്

  10.00 മണിക്ക്  BRC PARAPPANANGADI ല്‍ വെച്ച് ചേരുന്നതാണ്. 


AGENDA

   1. EXCESS- SHORTAGE DETAILS OF TEXT BOOKS VOL II
 
  2. DETAILS OF TEACHERS (CLASS 3,4, 6 AND 7)

  3. SUB DISTRICT YOUTH FESTIVAL CONTRIBUTION