അധ്യാപക -അനധ്യാപക ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട proforma CD യിലാക്കി 18/10/2014 ന് മുമ്പായി ഓഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

news

NOTICE

.

പ്രവര്‍ത്തി പരിചയ ശില്പശാല(LP/UP/HS/HSS)

സബ്ജില്ലാ പ്രവര്‍ത്തി പരിചയ ശില്പശാല 29/09/2014 ന്BRC യില്‍ വെച്ച്  10 മണിക്ക് നടക്കുന്നതാണ്. 


ഒരു വിദ്യാലയത്തില്‍ നിന്ന് ഒരധ്യാപകന്‍ / ഒരധ്യാപികപങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.


കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്  ബന്ധപ്പെടുക .9495227450                                 ( അരവിന്ദ്  മാസ്റ്റര്‍)

HM CONFERENCE ON  01/10/2014


 
പരപ്പനങ്ങാടി സബ്ജില്ലയിലെ LP/UP/HS /HSS( എയ്ഡഡ് /ഗവണ്‍മെന്‍റ്/ 

 അണ്‍ എയ്ഡഡ് / MGLC/ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് )

  ഉള്‍പ്പെടെ എല്ലാ   പ്രധാനധ്യാപകരുടെയും മീറ്റിംഗ്  01/10/2014 ന്

  10.00 മണിക്ക്  GMLPS PARAPPANANGADI TOWN ല്‍ വെച്ച് ചേരുന്നതാണ്. 


AGENDA

   1 MELAS
 
  2. OTHERS
പിന്നോക്കക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
   
സര്‍ക്കാര്‍ സ്കൂളിലെ ജീവനക്കാരിലെ പിന്നോക്ക വിഭാഗക്കാരുടെ
 വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട
proforma I to VI  താഴെ നല്‍കുന്നു. പൂരിപ്പുിച്ച അപേക്ഷ
20/09/2014 ന് മുമ്പ് ഓഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്


 • PROFORMA I TO VI

 •            വിദ്യാരംഗം സബ്ജില്ലാ ഉദ്ഘാടനവും മത്സരവും

                 19/09/ 2014 ന് നടത്താന്‍ തീരുമാനിച്ച
                വിദ്യാരംഗം സബ്ജില്ലാ ഉദ്ഘാടനവും മത്സരവും
             25/09/2014  ന്  വ്യാഴാഴ്ച്ച  MVHSS ല്‍ വെച്ച് രാവിലെ
                10 മണിക്ക് നടക്കുന്നതാണ്
             

               
  പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അധ്യാപക ദിന അഭിസംബോധന നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍
  സംബന്ധിച്ച സര്‍ക്കുലര്‍
 • CIRCULAR


 • PROGRAMME REVIEW FORM • ]T\ sshIey \nÀ®b Iym¼v
  ------ ------- c­ണ്ടmw L«w
  F.-Fw.-FÂ.]n kvIqÄ, If-¯n-§Â¸md 02/09/2014.


  Xncq-c-§mSn , aq¶n-bqÀ ¢Ì-dpI-fn-epÅ hnZym-e-b-§-fnse Ip«n-IÄ¡pÅ ]T-\
  - sshIey \nÀ®b Iym¼v 02/09/2014 Xn¦-fmgvN 10 aWn apX \S-¡p-¶p. {]XyIw
   X¿m-dm-¡nb Ak-kvsaâv t^mÀam-äp-IÄ _n.-BÀ.-kn-bn \n¶v tiJcn¨v A[ym-]-I³
   ]qcn-¸n¨v hnZymÀ°n-IÄ hiw sImSp-¯-b-t¡-­-Xm-Wv. IrXy-k-a-b¯v hnZymÀ°n-Ifpw
   c£n-Xm-¡fpw F¯n-t¨-cWw `£Ww Dണ്ട­m-bn-cn¡pw. 

                                                                    ബി.ആര്‍.സി.പരപ്പനങ്ങാടി


  ഒരു മിഠായിക്ക് ഒരു സ്വര്‍ണ്ണക്കപ്പ് അഥവാ ഒരു കിലോ സ്വര്‍ണ്ണക്കപ്പ്-
  23-08-14 ന് ഉച്ചക്ക് 2.30 ന് ബി.ആര്‍.സി
  യില്‍ വെച്ച് പ്രൈമറി പ്രധാനാധ്യാപകര്‍ക്ക് പ്രത്യേക മീറ്റിംഗ്
  ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

  • Quality monitoring tool fill ചെയ്തത് കൊണ്ടു വരേണ്ടതാണ്.
  • 21-08-14 ന് സംസ്ഥാന മോണിറ്ററിംഗ് ടീം വരുന്നതിനാല്‍ വിദ്യാലയങ്ങള്‍ ഒരുക്കങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്.


  MATHS FAIR -SUB-DT-QUIZ&SEMINAR

  2014 sept 25 Thursday GHSS TIRURANGADI  Quiz 10am LP,HS
  12 Noon UP,HSS  Seminar 10 AM UP-Contribution in mathematics from kerala fixing of Triangle
  12 Noon HS  Tangram LP,UP,HS -10AM

  FOR HS-

   RAMANUJAN PAPER PRESENTATION

  SUBJECT: IRRATIONAL NUMBERS